• Privacy statement KVZ

  KVZ, gevestigd aan Jelle Zijlstrapad 3, 7204 JR Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: www.kvz2000.nl, Jelle Zijlstrapad 3, 7204 JR Zutphen, +31 575516180

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  KVZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens 
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Internetbrowser en apparaat type
  - Bankrekeningnummer

  Verhouding tot KVZ
  - (team)foto’s en film
  -
  Korfbalverleden(lidmaatschap van eerdere verenigingen)

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kvz2000.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  KVZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  –     Het afhandelen van jouw betaling
  –     Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  –     Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  –     Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  –     Om goederen en diensten bij je af te leveren
  –     Om in geval van medische calamiteit adequaat te kunnen handelen
  –     Om je te infomeren over een reünie of bijzondere gebeurtenis
  –     Beeldmateriaal ten behoeve van promotie en/of herinnering

  Om informatieverstrekking zo makkelijk mogelijk te maken, kan KVZ je berichten sturen. Denk hierbij aan een uitnodiging of bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een indeling voor vrijwilligerswerk. Het is niet mogelijk om je voor deze berichten uit te schrijven. KVZ beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede verenigingservaring.

  In sommige situaties is het noodzakelijk dat de vereniging op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. In voorkomende gevallen registreert KVZ deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ door gebruikmaking van een ‘gezondheidsformulier’. Voor evenementen zoals het KVZ-kamp wordt per evenement een ‘gezondheidsformulier’ gebruikt dat na afloop van het evenement wordt vernietigd of teruggegeven aan het lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Verenigingsfunctionarissen hebben uitsluitend op basis van need-to-know toegang tot deze gezondheidsinformatie.

  KVZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  KVZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KVZ) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  KVZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De benodigde gegevens worden gedurende het lidmaatschap bewaard, en daarna nog de wettelijke 7 jaar. Je adresgegevens worden gedurende 25 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om je te benaderen voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Hierna worden de gegevens verwijderd.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  KVZ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven of organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (Sportlink/KNKV/Laposta/Doit-Online Media, Exact), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KVZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  KVZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KVZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@kvz2000.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KVZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  KVZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de privacy@kvz2000.nl of het Bestuur van KVZ.

  Disclaimer
  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen.